Algemene Voorwaarden To Leuke koopjes, Gekke koopjes

Disclaimer voor walnoten.leukekoopjes-gekkekoopjes.be

Op deze pagina vindt u de disclaimer van walnoten.leukekoopjes-gekkekoopjes.be , zoals deze beschikbaar is gesteld door Leuke koopjes, Gekke koopjes Walnotenverkoop. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Leuke koopjes, Gekke koopjes Walnotenverkoop is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Leuke koopjes, Gekke koopjes Walnotenverkoop.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Leuke koopjes, Gekke koopjes Walnotenverkoop te mogen claimen of te veronderstellen.

Leuke koopjes, Gekke koopjes Walnotenverkoop streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Leuke koopjes, Gekke koopjes Walnotenverkoop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van walnoten.leukekoopjes-gekkekoopjes.be op deze pagina.